Зв’язок часів…

При одеському регіональному відділенні Академії Наук України засновано та почало працювати гуманітарне товариство.

 1. НАУКА І НАУКИ …

Про це явище ми зазвичай говоримо і пишемо в однині: «Наука». Але хто ж не знає про те, що наука – поняття настільки ж давнє, як і широке. Навіть якщо опустити  наукоподібність і переносні варіанти сенсу ( «Надалі наука буде!», «Мої університети», «Лист вченому сусідові» та ін., тощо), все одно – рахувати ці самі науки, не перерахувати. Фізика – скажімо, не те, що хімія. Притому, що є і фізична хімія, і хімічна фізика. Чи не багато спільного у математики та кінознавства. Астрономія і історія близькі назвою – від «Астри», «Істри», «Іштар», «Ішатар», «Естер», «Естелла», тобто, від «Зірки», але займаються абсолютно різними речами: одна захоплює нас в нескінченні глибини космосу, інша – назад, в минуле народів нашої грішної Землі. Життєвий шлях автора цих рядків привів його колись до однієї з таких сфер, яка належить родині гуманітарних наук.

Корисно нагадати: гуманітарні науки (від humanus – людський, homo  – людина) – такі, які фокусуються на людині та її життєдіяльності в суспільстві. Виникли вони колись, як логічне продовження  схоластики. Слівцем цим в сучасному народі нерідко називають плутаність, відірваність від життя, абстрактність суджень та іншу мертвечину. Але спочатку йшлося про явище цілком наукове, яке синтезує теологічні, догматичні передумови і раціоналістичну методику, моменти формальної логіки.

За  об’єктом, предметом та методологією  вивчення гуманітарні науки нерідко ототожнюються або перетинаються з суспільними науками, які протиставляються наукам   природнім. У гуманітарних науках якщо і важлива точність, скажімо, опису  історичної  події, то ще більш істотною є ясність розуміння причинно-наслідкового зв’язку, суті і перспективи цієї події.

А гуманітарні науки? У цій категорії ви зустрінетесь з деякими розділами філософії, з культурологією, релігієзнавством, філологією, лінгвістикою, літературознавством, мистецтвознавством, частково (у взаємодії з соціальними науками) з історією, психологією, антропологією. У цьому ряду і етнографія, когнітивістика, ряд інших, неконвекціональних дисциплін – наприклад, вельми актуальне вивчення метаморфоз людини і людства під впливом техносреди (техногуманістика).

Звернемось до витоки: на основі класифікації наук Ф. Беконом, французький просвітитель Д’Аламбер першим об’єднав логіку, історію, юридичну, економічну та політичну науки, літературу і мистецтво в науку про людину, заснувавши сьогодні цілком традиційне явище і поняття «гуманітарні науки». У зв’язку з цим, французькі школи, особливо приватні, почали структурне реформування наукової системи, розділяючи гуманітарні та технічні науки. Сучасним поборникам реформ буде особливо цікаво дізнатись про те, що ще на початку XIX століття впроваджувались тести на визначення схильності дітей або до гуманітарних, або до технічних наук. Після чого складались розклади певним групам. Хоч і слід зауважити, в той час ця практика особливого успіху не мала.

Гуманітарні науки починають складатись в інституалізовані (університетські) дисципліни тільки в XIX столітті: гуманітарний комплекс об’єднується під назвою «науки про дух» (Geisteswissenschaften). Широке поширення вислів «Наука про дух» набуває завдяки роботі  В. Дільтея, Яка так і називається: «Введення в науки про дух» («Einleitungindie Geisteswissenschaften», 1883), в ній проводиться обґрунтування методологічних принципів цієї науки. Дільтей в своїх роботах розглядає ряд питань, що лежать в основі «наук про дух» (скажімо, історичність цих наук, їх мовна природа, а також проблеми переживання і розуміння). На самому початку роботи він відзначав: якщо до початку XVIII століття над науками про суспільство та історії тяжіла метафізика, то вже з середини цього століття вони потрапили в настільки ж безвихідне підпорядкування до природничих наук.

 1. Чим роздільніше, тим продуктивніше …

Зверну-ка я вашу увагу на трансформацію традиційного поділу наук, яка почала свою історію від Аристотеля та йшла по лінії Кант – Коген – Бахтін. А саме – поділ логічного, етичного, естетичного і абсолютно особливим чином релігійного досвіду відповідальності. Уточнимо:

 1. У логіці розглядаються причинно-наслідкові зв’язки об’єктивного в сенсі природничо-наукової раціональності, в цьому відношенні світ аналізується з позиції суб’єкта, який визначає і впорядковує об’єкти світу сущого. У деякому сенсі, це певний масштаб ставлення до світу явищ, як до загальної і абсолютної субстанції.
 2. В етиці ставлення до іншого, як до самого себе, в цій області формулюються значимі моральні максими і посилання на авторитет.
 3. В естетиці йдеться про ставлення автора і героя, глядача і твора. В цьому плані завжди стикаються дві незбіжних одна з одною свідомості, де одна завершує іншу в усіх трансгредієнтних (фон, образ, художнє оформлення та ін.) моментах.
 4. Область релігії корелює з етичним, але виходить за межі цього поділу, оскільки мова йде про спілкування з Богом (в тому числі читання релігійної літератури, форма цього спілкування та ін.).

Тут, в першу чергу, ми маємо справу з когеновською ідеєю заданості дослідження обраним способом і ставленням до опису або ж, кажучи словами Г.Когена, «методологія підходу конституює предмет дослідження».

У статті «Час стрічки світу» Мартіна  Хайдеггера  ми читаємо про те, що в гуманітарних науках критика джерел (їх виявлення, вибірка, перевірка, використання, збереження та тлумачення) відповідає експериментальному дослідженню природи в природничих науках.

М. М. Бахтін  у роботі «До філософських підвалин гуманітарних наук» пише: «Предмет гуманітарних наук – виразне і говорить буття. Це буття ніколи не збігається з самим собою і тому невичерпно у власному розумінні і значенні ».

Але основне завдання гуманітарного дослідження, на думку Бахтіна, полягає в проблемі розуміння мови і тексту як об’єктивацій виробляючих культури. У гуманітарних науках розуміння проходить через текст – через запитування до тексту, щоб почути те, що може тільки зашкодити: наміри, підстави, причини мети, задуми автора. Це розуміння сенсу висловлювання рухається в модусі аналізу мови або тексту, подія життя якого, «… його справжня сутність, завжди розвивається на рубежі двох свідомостей, двох суб’єктів» (зустріч двох авторів).

Таким чином, первинною даністю усіх дисциплін гуманітарного спектру наук є  мова  і  текст , а основним методом стає реконструкція сенсу і  герменевтичне  дослідження. Ключова проблема цікавлячих нас в даному випадку гуманітарних наук – проблема  розуміння . М. Н. Епштейн в своїх книгах з теорії цього наукового розряду характеризує їх як саморефлективні: в них сам суб’єкт пізнання – людина і людство – стає предметом вивчення. «Парадокс Автореференції знаходиться в центрі гуманітарних наук, визначаючи складне співвідношення їх гуманітарності і науковості. Гуманітарні науки вивчають того, хот вивчає, називають того, хот дає назви … ». Тому в гуманітарних науках «… людинознавство невіддільне від людинотворчості. Суб’єкт людинознавства тому і не може бути повністю об’єктивованим, бо знаходиться в процесі становлення, і кожен акт самоопису є і подія його самопояви. У гуманістиці людина не тільки відкриває щось в світі суб’єктів, але і виробляє в ході самопізнання власну суб’єктивність ». Як зазначає  Н. І. Басовська: «Гуманітарні науки відрізняються цікавістю і увагою до людини, його діяльності, і в першу чергу – діяльності духовної». За  Г. Ч. Гусейнова  – «гуманітарій зайнятий науковим вивченням результатів  художньої  діяльності людини». Погодьтеся, найбільш концентровано цей принцип виражений в науці мистецтвознавстві.

К. О. Апель  в роботі «Трансформація філософії» (1973) пише наступне: “Ці дисципліни, наприклад, різновиди філології, просто не входять в теорію науки  неопозитивізму  – обставина, яка, звичайно, може бути пов’язана і з тим, що в англомовних країнах «humanities» – «гуманітарні дисципліни» – все ще розуміють з донаукового горизонту гуманістичних «artes» – «мистецтв», – зокрема, риторики і критики літератури, тоді як поняття «science» – «науки» – продовжує орієнтуватися на ідеал природничо-наукового методу. Само собою, що розуміє передумова законосообразного (причинного або щонайменше статистичного) «пояснення» об’єктивних процесів як єдина мислима мета наукового пізнання панує в неопозитивистської теорії науки навіть там, де вона явно звертається до можливості «розуміння» людського образу дій.

Мета гуманістики – самосвідомість і самотрансформації людини, причому не тільки індивідуума, але і його спільнот, аж до всього людства. Технології зробили крок дуже далеко вперед. Гуманітарні науки, не обмежуючись суто дослідницьким підходом, покликані змінювати те, що вони вивчають. Звідси один з найгостріших методологічних питань: про практичне, конструктивному потенціалі гуманітарних наук, про їхній вплив на свідомість суспільства, на етику, на культуру, літературу, мистецтво, мову. Якщо природні науки перетворять природу за допомогою техніки, а соціальні науки перетворять суспільство за допомогою політики, то гуманітарні науки ще тільки знаходяться в процесі розробки методів свого практичного впливу на культуру.

 1. НАУКИ – брати і сестри …

Дослідники говорять, що сучасне суспільство орієнтоване на STEM-освіту. Тобто, акцентує на важливості вивчення технологій, які і визначать майбутнє нашої планети. Ще нещодавно практика ця мала назву ранньої профорієнтації. З відповідними акцентами. Але … чи знадобляться в високотехнологічному світі філософія, музика, література, образотворче мистецтво та інші гуманітарні науки? Чи варто їх взагалі вивчати? У зв’язку з цим можемо запропонувати матеріали сучасної наукової конференції, що відбулася на  Global Education & Skills Forum в Дубаях. Професор Лондонського університету Сара Черчвелл, досліджуючи громадську думку щодо гуманітарних наук, зазначає – «тренд сучасної освіти – значний акцент на точних і природничих науках. І було б нерозумно заперечувати їх необхідність. Однак в суспільстві склалося хибне уявлення про справжній стан речей. Політичні діячі вільно чи мимоволі намагаються сформувати у молоді зневагу до гуманітарних наук – на їхню думку, неважливих. Це реальність, яку я спостерігаю в культурі. Ми помилково вважаємо, що гуманітарні науки і STEM – протилежні полюси освіти. Ми не повинні відмовляти молодь від того, що їй цікаво, відбивати інтерес до того, що подобається, тому що ми не знаємо, до яких грандіозних зрушень це може привести. Необхідно надати людям можливість вільно і незалежно обирати сферу інтересів. Мене, як професора з питань громадського сприйняття гуманітарних наук», – зазначає вона: «часто запитують про саме визначення цього терміна. Безумовно, їх багато, але я завжди відповідаю, що точні та природничі науки вивчають світ природи, а гуманітарні науки вивчають світ людини в природі. Особисто мені це визначення подобається тим, що воно натякає на взаємозалежність між цими двома групами».
Люди – істоти природні, але вони також створюють свій, людський світ у цьому природньому середовищі. Тому важливі всі науки. Ми не зможемо вирішити глобальні проблеми людства без використання знань як гуманітарних, так і точних наук. Наприклад, впоратись з проблемою зміни клімату можна тільки розуміючи, як різні культури реагують на цю зміну. А безліч конфліктів не можна врегулювати без достатніх знань про релігії та мовних особливостей учасників, про історію регіонів, про контекст виникнення цього конфлікту. Ідея того, що гуманітарні науки – неважливі, виходить із уявлення про те, що значить бути продуктивним членом суспільства. І більшість говорить, що неможливо розбагатіти за рахунок гуманітарних наук.

Але, можливо, ви нещодавно чули новину про те, як людина на ім’я Бен Мілер надав Університету Джона Хопкінса $ 75 млн на вивчення філософії. Що повинні знати і вміти учні в 2018 році: рекомендації PISA все обговорювали, що для дослідження в області філософії це значні кошти, але ніхто не уточнив того, що цей чоловік заробив свої статки, які тепер може пожертвувати, саме вивчаючи філософію. Невеликий огляд показав ще кілька прикладів успішності людей і їх спеціалізацій: Барак Обама вивчав політологію і англійську літературу, Хілларі Клінтон – політологію, Емманюель Макрон – філософію, Тереза Мей – географію. А більшість британських політиків вивчали PPE (Philosophy, Politicsand Economics).

Про те, що гуманітарні науки нарівні з точними та природничими здатні привести суспільство до збагачення, свідчить історія і роки досвіду. А ось те, що утилітарний вибірковий акцент здатний на такі ж результати, ще не доведено. Голова Королівського коледжу музики США Пол Гріффітс зазначає: є розуміння того, що розвиток технологій допоможе позбутися від рутинних процесів. Таких, як довгі черги, постійно виникають, наприклад, в будь-якому аеропорту. Ми намагаємося уникнути всіх цих незручностей, використовуючи технологічні досягнення. І в цьому людство все більше і більше оточує себе все більш складною технікою. Але людям не дуже-то і подобається, коли їх обслуговують машини. Світ не цілком готовий до такого оточення.

Тому варто поліпшити сервіс, додати більше натхнення і людяності, заохочувати людей більше взаємодіяти один з одним. Саме це стане ключовим завданням в майбутньому. І саме гуманітарні науки можуть посприяти цій взаємодії.

Я б радив не відкидати гуманітарні науки, а зробити їх основою розвитку якісного повсякденного життя. Доведено, що вивчення мистецтв сприяє академічної успішності учнів. Так, в Массачусетському технологічному інституті проводили експеримент з навчання дівчаток 12-15 років математики за допомогою танців. Адже математика, так само, як і танець, є універсальною мовою, що дозволяє за допомогою чітко визначених дій виразити себе. Завдяки цьому, дівчинки поліпшили результати з математики на 273%. Якщо ви прихильник STEM-освіти, просто додайте до нього мистецтво, і ви будете вражені ефективністю. У мистецтві немає єдиновірних відповідей. Учні повинні аналізувати те, що вони бачать перед собою, тренувати розуміння. Це допомагає людині розвиватися, розуміти інших, виховує емпатію і вміння діяти в умовах невизначеності. І це навички, які знадобляться в майбутньому, тому що ніхто точно не знає, яким воно буде.

Британський філософ Джуліан Баджіні задає питання, чому нам завжди потрібно виправдовувати важливість гуманітарних наук, показувати їх переваги? Чому ми не можемо цінувати їх просто за те, що вони є? Кожне дослідження тепер обов’язково містить підрозділ про нейронауковому аспекті, коли при скануванні мозку було виявлено, що, скажімо, прослуховування музики Моцарта впливає на певну частину мозку і має якісь практичні корисні наслідки. Це не правильно. Економічний розвиток і технології – це лише інструменти діяльності. Метою нашого майбутнього є становлення цивілізованого суспільства. А воно неможливе без гуманітарних наук. Якщо вважати, що люди повинні займатися тільки тим, що є практичним і дає економічну вигоду, тоді виникає питання – хто захоче жити в такому світі?

 1. НЕЗАБУТЕ СТАРЕ…
  У цьому сенсі, розвиваючи європейські традиції гуманізму, 23 жовтня 2019 року в Одеському регіональному відділенні Академії Наук України відбулося перше засідання Гуманітарного наукового товариства. Воно є правонаступником Товариства правознавства та державних знань при Новоросійському університеті, заснованого в 1913 році, попередником якого, в свою чергу, було Юридичне товариство Рішельєвського ліцею (на базі якого і виник університет), засноване внаслідок судової реформи 1864 року.

Членами згаданих вище товариств були вчені, адвокати, судді та, в обов’язковому порядку, одеський прокурор. До президії відтвореного Гуманітарного суспільства обрали кандидата юридичних наук, суддю Барвенко Віталія Костянтиновича, доктора юридичних наук, доцента Сотулу Олександра Сергійовича, заслуженого журналіста України Канівського Кіма Борисовича, адвоката Панченко Ольгу Вікторівну і члена-кореспондента УАН, заступника керівника Одеського регіонального відділення УАН Слободянюка Костянтина Володимировича . Головою товариства обрано доктора юридичних наук, професора, академіка УАН Олександр Сергійович Саінчін.

Барвенко Віталій, Саінчін Олександр, Майя Шнедовіч (зліва направо)

Добре б сучасникам дізнатися: в 1885 році, під егідою Новоросійського університету, вперше в Одесі було створено гуманітарне суспільство, яке за перший рік існування поповнили 123 члена. Діяльність товариства проходила у формі засідань, на яких обговорювалися актуальні питання проблем цивільного і кримінального права. Щорічні протоколи засідань були видані окремими томами. З них видно, скільки розбіжностей існувало між професорами-теоретиками і практиками. Крім того, роботі товариства заважало обмеження університетської автономії і репресії після вбивства Олександра II, які, власне, і закінчилися тим, що в 1885 році міністр народної освіти закрив Юридичне товариство при Новоросійському університеті, запропонувавши створити інше поза його стінами. Так з’явилося Одеське юридичне товариство,

Общество правоведения и государственных знаний при императорском Новороссийском университете, 1913 год.

Суспільство правознавства та державних знань при імператорському Новоросійському університеті, 1913 рік.

Під егіду університету  суспільство знову потрапило лише в 1913 році, хоча робота в цьому напрямку велася з 1898 року, коли група ординарних професорів і приват-доцентів створили проект статуту Товариства правознавства та державних знань при Новоросійському університеті. Відповідно до статуту, метою суспільства була теоретична і практична розробка вітчизняного права і сприяння поширенню юридичних і державних знань. Голова і секретар товариства повинні були бути обрані серед викладачів університету. Не менше половини всього складу ради товариства повинні були складати викладачі юридичного факультету. Цей проект не був затверджений владою і був відкладений на цілих 15 років. Статутом 1913 року членство в суспільстві могли отримати, крім викладачів, видатні судові і адміністративні діячі.

 1. ВІДРОДЖЕННЯ

З тих пір, як південний напрямок Української академії наук очолив академік, двічі кандидат наук (психологічних і філософських) Олег Вікторович Мальцев , був обран курс на відродження наукових товариств. В одній тільки Одесі в XIX столітті працювали 42 (!) Наукових суспільства, причому серед їх членів було багато іноземців. Колективом УАН була проведена велика робота з пошуку в архівах і просто у приватних осіб документації цих товариств. В результаті лише за один жовтень 2019 року переговорний зал відділення УАН в Одесі прийняв презентації  Фотографічного ,  Історико-літературного  і Гуманітарного наукових товариств. На черзі відкриття Психолого-філософського, Інноваційного, а також Науково-технічного товариств. І це не межа.

Олег Вікторович Мальцев

«Президентом УАН Оніпко Олексієм Федоровичем мені була поставлена чітка задача: ростити молодих вчених, виховувати їх», – розповів О.В. Мальцев: «і, на мій погляд, участь в науковому товаристві – найефективніший для цього метод. Вчений повинен, в першу чергу, пам’ятати практичний сенс свого наукового доробку, бути корисним суспільству. Крім того, моїм завданням, як керівника відділення, є налагодження європейських зв’язків. Щоб в цих суспільствах, як і раніше, за старих часів, брали участь іноземці, потрібні саме такі моделі – інших вони не сприймають. Іноземні вчені не розуміють, що таке державні наукові академії, в яких вчений може роками не показувати реальних результатів своєї наукової діяльності, і притому отримувати зарплату з надбавками за звання».

Першими результатами діяльності Одеського гуманітарного суспільства стане наукова праця про психологічний портрет кілера (найманого вбивці). Також в даний час розробляється тематика на стику екології та законодавства. Про це коротко на першому засіданні суспільства розповів доктор юридичних наук, професор А.С. Саінчін. Наступне засідання суспільства відбудеться в кінці року. Зацікавлені, з усіх питань можуть звертатися до секретаря нашого гуманітарного суспільства Майї Шнедовіч.

Вважаю істотним відзначити: майже 30 років свого існування УАН об’єднувала і вчених військово-промислового комплексу. Тому поява в ній Гуманітарного суспільства вкрай втішно. Адже за життя гуманітарія рідко визнають – а при цьому гуманітарна сфера не так вже й безпечна: це – сфера переконання людини, його емоційно-настроєвих парадигма.

Особливістю всебічних досліджень в рамках Одеського гуманітарного суспільства є те, що всі вони будуть відбуватися на стику всіх гуманітарних наук, в тому числі і правових. Усвідомити, наскільки європейська програма пішла в цю площину, інше, не звичне нам розуміння – це просто переворот свідомості, особливо для середньостатистичного українського вченого, який начебто сидить в залізобетонному бункері і підглядає за світом в амбразуру. Відчуваючи себе при цьому вкрай неповноцінним, але (або внаслідок!) Комічно демонструючи поведінку поблажливого переваги. Просто щастя, що знайшлися діяльні, результативні, небайдужі, досвідчені вчені, які взялися за створення спеціальної середовища, яка буде живити нове покоління українських вчених – а значить, забезпечувати наше майбутнє як країни і держави.

Перше, найголовніше, з чого все починається і до чого все тягнеться – це, звичайно ж, сила, а фізичним проявом силового компонента організації, їх символом є герб.

Герб гуманітарного суспільства, затверджений на перших установчих зборах.

Поява при регіональному відділенні АНУ наукових товариств, в тому числі і суспільства гуманітарного, гаряче вітав Президент Академії Наук України А.Ф. Оніпко. У його посланні – побажання успіхів в цій непростій і благородній справі. До них приєдналися багато серйозних вчених України та зарубіжжя. Само собою, дуже хотілося б знати – що побажають нам читачі відродженого науково-популярного журналу «Вісник Грушевського», на сторінках якого сподіваємося публікувати наші матеріали. Вважаю, побажання ці знайдуть місце в наступному випуску.

Професор, доктор юридичних наук, академік АНУ САІНЧІН А.С.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Комментировать